Voorwaarden

Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van opdrachten door Bit4u. Gedeponeerd op 9 januari 2008 onder nummer 24428268 bij de Kamer van Koophandel Rotterdam

 1. Toepasselijkheid
  1. Op alle opdrachten, welke door Opdrachtgever worden verstrekt aan Bit4u, gevestigd te Zevenhuizen zijn deze Algemene Voorwaarden bij uitsluiting van toepassing. Wanneer deze voorwaarden eenmaal deel zijn gaan uitmaken van een tussen partijen gesloten overeenkomst zullen zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen.
  2. 1.2 Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. 1.3 Op deze Algemene Voorwaarden kan mede een beroep worden gedaan door degenen die Bit4u voor de uitvoering van de opdracht inschakelt.
  4. 1.4 Aan eventueel tussen partijen overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Opdrachtgever.
  5. geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
 2. Opdracht
 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder opdracht verstaan de overeenkomst waarbij Bit4u zich jegens Opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten, dan wel het door deze opgedragen werk tot stand te brengen.

 4. Totstandkoming van de opdracht
  1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
  2. De opdracht komt eerst tot stand indien Bit4u de opdracht schriftelijk bevestigd danwel in uitvoering neemt.
 5. Vertrouwlijkheid
  1. Bit4u zal vertrouwelijke informatie die zij bij de uitvoering van de opdracht over de Opdrachtgever verkrijgt, zorgvuldig behandelen.
  2. Bit4u is bevoegd algemene informatie met betrekking tot haar werkzaamheden naar buiten te brengen.
 6. Auteursrecht
  1. Bit4u garandeert dat de door haar opgestelde adviezen, materiaal en rapporten geen rechten van derden worden geschonden. Opdrachtgever garandeert dat door hem aan Bit4u ter beschikking gesteld materiaal geen rechten vanderden worden geschonden.
  2. Bit4u behoudt het auteursrecht van door haar opgestelde adviezen, software, materiaal en rapporten. Het is verboden deze stukken te vermenigvuldigen, te kopiëren of op enige (andere) wijze openbaar te maken behoudens schriftelijke toestemming van Bit4u.
 7. Informatieverstrekking
  1. Opdrachtgever zal Bit4u tijdig alle informatie verstrekken die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
  2. Opdrachtgever is jegens Bit4u aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van onjuiste, onduidelijke en/of onvoldoende opgave van de aard, samenstelling en dergelijke van materialen en informatie waarop de opdracht betrekking heeft.
 8. Uitsluiting van aansprakelijkheid
  1. Bit4u zal nimmer enige schade hoe ook genaamd aan opdrachtgever verschuldigd zijn, tenzij deze schade te wijten is aan haar grove schuld. Aansprakelijkheid voor schuld of opzet door derden is uitgesloten.
  2. Gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart Bit4u tegen aanspraken van derden ter zake.
  3. Eventuele aansprakelijkheid van Bit4u jegens de wederpartij voor schade uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat Bit4u door verzekering heeft gedekt.
  4. Bit4u zorgt voor periodieke back up van gegevens, en behandeld de gegevens zorgvuldig. Voor het niet beschikbaar zijn van sharepunt en overige diensten en/of het verlies van gegevens aanvaard Bit4u geen enkele aansprakelijkheid. Opdrachtnemers vrijwaren Bit4u van alle aansprakelijkheid voor het gebruik van sharepunt, sharepunt en anderesoftware en van het gebruik van gegevens en andere door ons ontwikkelde en/of geïnstalleerde software.
 9. Beëindiging van de opdracht
  1. Indien Bit4u door overmacht geheel of ten dele verhinderd wordt de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is Bit4u gerechtigd, ter harer keuze, de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te stellen voor de duur van de periode waarin de overmacht zich voordoet.
  2. Bit4u behoudt zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien deze naar haar oordeel niet in overeenstemming met haar normen van veiligheid en zorgvuldigheid, of niet in overeenstemming met voorschriften van overheidsinstanties kunnen worden uitgevoerd.
  3. Indien Bit4u de opdracht annuleert in een geval als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel, mag zij een evenredig deel van de overeengekomen prijs in rekening brengen.
 10. Betaling
  1. Tenzij anders is overeengekomen, heeft Bit4u het recht eenmaal per maand af te rekenen.
  2. Betaling dient zonder inhouding of schuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever zonder nadere aanmaning een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag.
  3. Ten laste van Opdrachtgever komen alle kosten welke Bit4u maakt in geval van wanprestatie van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden tenminste gesteld op 15% van het openstaande bedrag.
  4. Bit4u heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of al haar vorderingen op opdrachtgever direct op te eisen in geval van faillissement of surséance van betaling, of indien opdrachtgever niet op eerste verzoek van Bit4u deugdelijk zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
 11. Geschillen
 12. Alle geschillen -waaronder die welke slechts door één van beide partijen als zodanig worden beschouwd- die tussen partijen ontstaan zullen door de Nederlandse rechter worden beslecht.

 13. Rechtsverhouding
 14. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Bit4u wordt beheerst door het Nederlandse recht.

9 Januari 2008

Diensten
Kantoor automatisering

Bit4U bied diversen oplossingen en adviezen voor kantoor automatisering op maat

Cloud oplossingen

Bit4u is gespecialiseerd in adviseren, ontwikkelen en implementeren van sharepoint en andere cloud oplossingen

Personal Digital Assistant

In dit digitale tijdperk zijn de mogelijkheden voor thuis automatiseren bijna onbeperkt

Hulp of meer informatie nodig? Geef ons dan een belletje.
0180 638 190